Algemene voorwaarden

Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de Christelijke Oratoriumvereniging Con Amore gevestigd te Leiden (hierna “Con Amore” of “de vereniging”).

Toegang tot en gebruik van de website:

2.1 Door het gebruik van de website stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden.
2.2 Con Amore behoudt zich het recht voor om de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.
2.3 Het is niet toegestaan om de website te gebruiken op een wijze die schade kan toebrengen aan Con Amore, haar leden of derden.

Aankondigingen van concerten:

3.1 Con Amore is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden in de aankondigingen van concerten op de website.
3.2 De vereniging behoudt zich het recht voor om concerten te annuleren, te wijzigen of te verplaatsen zonder voorafgaande kennisgeving.

Inschrijving van nieuwe leden:

4.1 Het inschrijven als lid van de vereniging, danwel het indienen van een verzoek daartoe, via de website houdt in dat de gebruiker akkoord gaat met de geldende lidmaatschapsvoorwaarden van de vereniging.
4.2 De vereniging behoudt zich het recht voor om inschrijvingen van nieuwe leden te weigeren zonder opgaaf van reden.

Webwinkel voor kaartverkoop:

5.1 De verkoop van kaartjes via de webwinkel op de website van Con Amore geschiedt onder de geldende verkoopvoorwaarden van de vereniging en Stichting Mollie Payments en Mollie BV.
5.2 Con Amore is niet aansprakelijk voor eventuele technische problemen die kunnen optreden tijdens het aankoopproces.

Contactformulier en communicatie:

6.1 De vereniging streeft ernaar om binnen een redelijke termijn te reageren op berichten via het contactformulier op de website.
6.2 Con Amore is niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van het contactformulier of communicatie via de website.

Intellectuele eigendomsrechten:

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan, waaronder teksten, afbeeldingen, en logo’s, zijn eigendom van Con Amore.
7.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Con Amore de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden, of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Beperkingen en aansprakelijkheid:

8.1 Con Amore aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website of de inhoud ervan.
8.2 De vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt verwezen vanaf de website van Con Amore.

Wijzigingen in de voorwaarden:

9.1 De vereniging behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.
9.2 Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website van Con Amore.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het gebied waar de vereniging is gevestigd.

Geldigheid

Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op 23 maart 2024 en gelden vanaf die datum. De laatste herziening van deze voorwaarden vond plaats op 23 maart 2024.

Concerten

Bekijk hier waar en wanneer wij optreden

Over ons

Over het koor, geschiedenis en onze dirigent

Steun ons

Steun ons als vrienden of sponsor